PROJEKT »TRIJE PARKI – KULTURE, MIRU, ODDIHA«

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, občina Cankova in občina Tišina so 2017. leta prijavili na razpis Programa razvoja podeželja, ki ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje skupni projekt oz. operacijo v okviru omenjenega programa pod zgornjim naslovom.

I.Povzetek operacije:

1. Predlagani projekt je temeljil na:
-kulturno zgodovinski povezanosti obmejnega prostora oz. območja občine Tišina in Cankova in njune, tudi širše pomembne in povezane kulturno zgodovinske dediščine: pomembni posamezniki (narodnobuditeljski, znanstveni, umetniški – Imre Avgustinčič, ustanovitelj prvega prekmurskega mesečnika Prijatelj, prevajalec nemškega in francoskega leposlovja v madžarščino: Jonas Kuronja, pripovednik, pedagoški pisatelj in urednik; Jožef Klekl, ustanovitelj in urednik mesečnika Marijin list in časnika Novine. Jožef Klekl, publicist, pripovednik, zbiratelj ljudskega izročila; Franc Temlin, nabožni pisec, začetnik prekmurskega slovstva; v Vanča vasi je bil rojen Anton Števanec (1861-1921), Franc Kuhar, kipar in slikar; Oto Reisinger, slikar in karikaturist; prof. dr. Vanek Šiftar, znanstvenik, publicist, politik in pesnik; dr. Franc Ivanocy, dolgoletni župnik na Tišini, ki je pomembno zaznamoval kraje v občini Tišina in Prekmurje pod ogrsko vladavino, saj si je močno prizadeval za uporabo materinega jezika, širil je slovenske knjige in skrbel za duhovno življenje; Štefan Hauko in na drugi strani Jožef Borovnjak, Ludvik Vrečič, Evald Flisar in Avgust Pavel, jezikoslovec, prevajalec »sin dveh narodov« (akad. Ciril Zlobec), zanimiva in komplementarna naravna in kulturna dediščina in sorodni etničnonacionalni strukturi (Romska skupnost);

 -dobrem sodelovanju obeh občin, ki sta bili v prvem obdobju reorganizacije lokalne samouprave v RS po osamosvojitvi tudi ena občine;

– formalni in dejanski povezanosti obeh občin in UŠF – obe občini sta soustanoviteljici UŠF in aktivno vpeti v njeno delovanje (številni skupni projekti in akcije: A. Pavel – simpozij, razstava in druge prireditve na Cankovi, na SAZU v Ljubljani, obisk vodstva SAZU na Tišini in Cankovi, sodelovanje na že tradicionalnih prireditvah UŠF, učne delavnice OŠ Tišina in Cankova v Vrtu na Petanjcih in drugo);

– komplementarnih razvojnih usmeritvah in ciljih, tudi glede zaščite in revitalizacije kulturne dediščine, ki je npr. v primeru občine Tišina in UŠF nedvoumno in celovito opredeljena tudi s sprejetimi razvojnimi dokumenti (Dolgoročni in srednjeročni načrt razvoja občine Tišina, 2013; Dolgoročni načrt vzdrževanja in razvoja Vrta, 2013v – z njim so bile opredeljene celovite usmeritve za razvoj, vzdrževanje in upravljanje Vrta spominov in tovarištva, v tem okviru je posebna pozornost namenjena več vidikom povezanosti in sodelovanja UŠF z občino Tišina oz. njenem življenju; v Dolgoročnem načrtu občine Tišina, pa so med usmeritvami in cilji tudi naslednji: do leta 2020 obnoviti tišinski grad, ki bo deloma namenjen za širše javne potrebe (kultura, druženje, ipd.) in mirnejše storitve (npr. zdravstvo, lekarništvo, zobozdravstvo in podobno) ter sočasno izdelati strokovno študijo in izvesti revitalizacijo parka ob gradu na Tišini. V povezavi s tem izvesti tudi ureditev središča Tišine in oživiti ostalo naravno in kulturno dediščino (Vrt spominov, muzeji, ribniki, …) kot razširitev kulturne in turistične ponudbe. Povečati stopnjo zaščite naravne in kulturne dediščine ter povečati njeno prepoznavnost; ohranitev Vrta spomina in tovarištva na Petanjcih kot središče medgeneracijskega položaja flore ter ohranitev vrta kot dober primer intelektualnega stičišča (SAZU), ki ga je potrebno promovirati kot edinstveno naravno in kulturno dediščino in vzpodbujati aktivnosti upravljavca Vrta ter njegovo nenehno povezovanje z ostalimi potenciali občine in regije;

– realno možni povečani in večstransko pomembni sinergiji tesnejšega povezovanja treh povezljivih kulturno, zgodovinsko in nacionalno pomembnih ter tudi turistično zanimivih destinacij: Vrt spomina in tovarištva na Petanjcih, Bathyanijev dvorec s pripadajočim parkom na Tišini in spominski park v središču Cankove.

2. Kratka predstavitev treh parkov – kulture, miru in oddiha

Vrt spominov in tovarištva, ki se nahaja na Petanjcih, je kot poseben spominski park zaščiten kulturni spomenik in je simbolno in dejansko povezan z bogato zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino krajev ob Muri. Je unikaten del kulturne dediščine občine Tišina, območja lokalne akcijske skupine Goričko, pomurske regije in Slovenije – je tudi del mreže botaničnih vrtov in arboretumov Slovenije in »sodi med najbogatejše rastlinske nasade glede na število in kvaliteto drevnin v Sloveniji in sosednjih državah (dr. Aleksander Šiftar)”. Nastal je kot simbolni spomin in opomin na grozote 2. svetovne vojne in vojn nasploh. Svoje korenine ima v dveh vrbah žalujkah, ki jih je mati vsestranskega intelektualca in profesorja dr. Vaneka Šiftarja zasadila ob sedanjem vhodu v vrt spomina na svoja padla sinova. Njeno delo je nadaljeval sin Vanek, ki je tudi opredelil koncept in poslanstvo Vrta ter skrbel zanj so svoje smrti. Vrt se razprostira na 1,5 ha površine, kjer je zasajenih skoraj 500 drevnin, avtohtonih in presajenih iz vseh koncev sveta, z botaničnimi posebnostmi in simbolnim pomenom, vezanim na 2. svetovno vojno in prizadevanjem za mir v svetu. V vrtu je postavljena tudi spominska plošča astronomu in znanstveniku J. Keplerju. Vrt je prizorišče različnih strokovnih in znanstvenih srečanj, razstav in prireditev. V vrtu ima sedež in z njim upravlja Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, ustanovljena sredi 90-ih let. V njem je enota Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Vrt je konceptualno, programsko, akcijsko in tudi formalno povezan s Krajinskim parkom Goričko (sklenjen je posebni dogovor o sodelovanju, sodelavci obeh sodelujejo tudi skupaj v projektih SAZU. Vrt je del mednarodne kolesarske poti, ki se začne v Avstriji in konča v Puconcih. Vrt je poseben del kulturne, umetniške, izobraževalne in turistične identitete občine, regije, aktiven dejavnik kulturnega, izobraževalnega in znanstvenega življenja (dogovori z več šolami v regiji, sodelovanje z OE Zavoda za šolstvo M. Sobota, literarni razpisi za osnovne in srednje šole v regiji, na tradicionalnih prireditvah v Vrtu sodelujejo tudi učenci OŠ iz območja Lokalne akcijske skupine Goričko, skupni projekti širšega mednarodnega pomena Avgust Pavel – Potrna).

Bathyanijev dvorec: Občina Tišina si prizadeva ohranjati kulturno dediščino na različne načine, kot konkretni rezultat lahko navedemo projekt »Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca« – zaščitenega kulturnega spomenika, ki je bil izveden v obliki javno zasebnega partnerstva, ki bo nadgrajen z ureditvijo parka ob Bathyanijevem dvorcu. Z njegovo obnovo želimo prispevati k turističnemu razvoju občine, in celotnega področja LAS, hkrati pa bo tu ustvarjeno novo delovno mesto, saj se bo namen vzdrževanja parka zaposlila ena oseba. Sam park bo nudil možnost rekreacije, družabnih dogodkov … Namenjen je vsem skupina, še posebej lahko tu izpostavimo ranljive skupine, saj se nahaja ob Bathyanijevem dvorcu v katerem se izvajajo zdravstvene storitve in bo park lažje dostopen tudi tem skupinam. Park Bathyanijevega dvorca je s kolesom po kolesarski stezi dostopen iz smeri Radencev, ravno kar pa je v pripravi izgradnja kolesarske steze Vanča vas – Tišina, ki bi olajšala oziroma omogočila dostop po kolesarski stezi še iz smeri Murska Sobota in v zelo kratkem času še iz smeri Gederovec iz sosednje Avstrije, kar pomeni glede na hiter razvoj kolesarskega turizma veliko pridobitev.

Park v vaškem jedru na Cankovi: Občina Cankova ima park v samem vaškem jedru tik ob osnovni šoli, cerkvi, pošti, skratka v samem jedru občine, ki omogoča druženje v njem vsem generacijskim skupinam. Z vlaganjem se bo moderniziral, poskrbel za varčnost, usklajenost z zahtevami zakonodaje in s tem obvaroval okolje negativnih vplivov.

3. Cilji operacije: Projekt bo krepil socialne, doživljajske in tudi učne vidike interakcije ljudi z okoljem, s tem pa številne kompleksne vsebine trajnostnega razvoja v lokalni skupnosti s povezovalnimi aktivnostmi (kolesarske poti, tesnejša povezanost parkov) in bo prispeval k »izboljšanju turistične privlačnosti območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti« oz. k »razvoju turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine« pa tudi k »zagotavljanju kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/osveščanja« na več multidisciplinarnih, neposrednih in posrednih načinov, s tem, da bodo

  • realizirane določene naloge, opredeljene z razvojnimi dokumenti v zvezi z potrebnimi obnovami in nadaljevanjem revitalizacije in vsebinske bogatitve vseh treh destinacij;
  • izpeljane tudi s tem projektom predvidene skupne akcije, ki bi naj povečale povezanost in prepoznavnost treh parkov, kulture, spomina in miru ter njegov pomen za njegovo promocijo, za promocijo in turistično privlačnost obeh občin, regije in v tem okviru še posebej tudi LAS Goričko;
  • ustvarjene povečane možnosti za izvajanje povezanih, kombiniranih in širših oblik dopolnilnega izobraževanja za šole izven obeh občin ter tudi organizacijo kulturno-umetniške dejavnosti (prireditve, umetniške kolonije…);
  • postale kolesarske in pohodne poti bolj privlačne tudi za širšo javnost; · objektivno obogatene ponudbe bližnjih turističnih centrov (Radenci,…);
  • ustvarjene še dodatne oporne točke za krepitev čez mejnih povezav, še posebej s Kulturnim društvom Štajerskih Slovencev člen 7 in njihovim sedežem, Pavlovo hišo v Potrni;

ustvarjena tudi novo delovno mesto, ki je v teh težkih socialnih razmerah, še posebej v Prekmurju izrednega pomena tako za občino kot za celotno območje LAS Goričko.

4. Glavne dejavnosti za doseganje ciljev: V skladu s Strategijo lokalnega razvoja za LAS Goričko 2020, za programsko obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju SLR), revitalizacija, obnova vseh treh parkov: vrta spominov in tovarištva na Petanjcih, park Bathyanijevega dvorca na Tišini in park v vaškem jedru na Cankovi, predstavlja projekt, ki je utemeljen tudi v širšem, kompleksnem razumevanju razvojnih in družbenih sprememb. Z posodobitvijo in ureditvijo vseh treh parkov bi se izboljšala turistična privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti. Vrt spominov in tovarištva Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije in park ob Bathyanijevem dvorcu sta kulturna spomenika oz. kulturna dediščina, revitalizacija in ohranjanje katere pomeni velik doprinos k razvoju turizma na območju LAS.

 -Podeželje se spreminja, v podeželskih naseljih je vse manj kmetij, ljudje prevzemajo bivalne vzorce kot v mestu, prebivalstvo se stara, povezanost predvsem starejših z lokalnim okoljem se vse bolj slabša. Te razmere so še posebej kritične na podeželju v Prekmurju oz. območju LAS. Izkoristiti je potrebno vse vidike in potenciale za izboljšanje kakovosti našega bivalnega okolja, ki bo omogoči krepitev socialnih vezi med ljudmi, njihovo angažiranje v aktivnosti lokalnega prebivalstva.

 -Projekt sledi dejstvu, da je povezovalni element kulturna dediščina in zeleni prostor – naše bivalno okolje, kot so – vrt – park – drevesa. Na podeželju kulturna dediščina in zelene površine ustvarjajo sistem, ki opravlja več nalog:

  -Oblikuje prepoznavno, prijetno, koherentno podobo naselij in odprte krajine, ohranja kulturnozgodovinske vrednosti v prostoru;

  -Omogočiti prebivalcem različnih socialnih skupin različne dejavnosti in s tem dati priložnost za socializacijo, učenje, spoznavanje, doživljanje, rekreacijo, sprostitev in oddih;

  -Ohranjati ekosistemsko ravnotežje v okolju z ohranjanjem naravnih procesov v okolju, ohranjanjem značilnih naravnih prvin in naravne pestrosti;

  -Omiliti neugodne vplive v okolju;

  -To so okolja za učenje in razumevanje konceptov trajnosti, trajnostnega razvoja, kakovosti bivalnega okolja, socialne vključenosti in medgeneracijsko druženje;

-Oblikovanje, razumevanje in raba trajnostnih krajin (vrt, park, bivalno okolje) prihodnosti bo moralo upoštevati trajnostne strategije oblikovanja odprtega prostora in težnjo k ustvarjanju kakovostnega bivalnega okolja, ki povečuje tudi razvoj turizma in možnosti turistične prepoznavnosti.

-Kakovosten odprt prostor je eden temeljnih pogojev za kakovostno življenje in razvoj turizma. Urejene zelene površine z drevesi – parki – vrti – kulturna krajina postale trajnostne krajine, doživljajski prostor in pomembne turistične točke. Preko povezovanja lokalnega prebivalstva, vključevanjem zelenih površin na podeželju kot bivalni prostor lokalne skupnosti, kot doživljajski element in kot prizorišče socialne vključenosti ustvari idealne pogoje za razvoj turizma na območju LAS.

-Vrednost kakovostnega bivalnega okolja je vse bolj prepoznavna kot pomemben del kakovosti bivanja, ter velja tudi za podeželje, za ljudi v različnih življenjskih obdobjih. Najbolj ranljive socialne skupine na podeželju so mladi ter starejši prebivalci. V lokalnem okolju (Vrtu spominov in tovarištva Petanjci, občini Tišina, občini Cankova) so že potekali različni projekti na temo prenove vrtno arhitekturne dediščine in zelenih površin za izboljšanje bivalnega okolja. Naslednji korak je krepitev in razvoj socialne povezanosti in vključevanje javnosti, zlasti starejše v lokalnem okolju, s poudarkom na interakciji ljudi s svojim bivalnim okoljem (vrt, park, Vrt spominov in tovarištva, odprte površine v občinah Tišina in Cankova), ki bo postal močan povezovalni element socialne interakcije in osebnostnega razvoja v lokalnem okolju na podeželju.

5. Pričakovani rezultati aktivnosti: Z izvajanjem nalog na posamezni destinaciji, ki zajemajo :

  • v Vrtu spomina in tovarištva z obnovo skulptur, popravilom temeljev stare hiše, obnovo informacijskega sistema v Vrtu, luč in nujna sanacijska dela na terasi dvorane, opozorilne table o varnosti v Vrtu, popravilo vodnjaka;
  • v parku Bathyanijevega dvorca odstranitev dotrajanih in zasaditev novih dreves v skladu z arburističnim načrtom, ureditev sprehajalnih poti, otroškega igrišča, postavitev klopi, košev in paviljona;
  • v parku v vaškem jedru na Cankovi z zamenjavo dotrajanih svetilk, katere več ne ustrezajo po uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja z novimi varčnejšimi in ustreznimi svetilkami; · v vseh treh parkih se bodo postavile informativne oznake o vrtovih in projektu, pripravil se bo vodič – prospekt o treh vrtovih in pripravila se bo otvoritvena slovesnost z medijsko predstavitvijo vseh treh parkov;
  • se poveča kvaliteta, privlačnost vsakega izmed njih, z večjim medsebojnim povezovanjem, skupnimi nastopi, prospekti, vodiči, stalno koordinacijo dejavnosti – formiranje stalnega skupnega koordinacijskega telesa – se bodo zagotavljale trajnejše rešitve za uresničevanje ciljev projekta. Operacija zagotavlja dolgoročne in trajne rešitve, saj le z obnovo kulturne dediščine skrbimo za njeno ohranitev tudi za bodoče rodove, hkrati pa povezovanje treh parkov pomeni večjo prepoznavnost in večjo turistično ponudbo in le prepoznavnost zagotavlja turizem, ki za seboj potegne tudi druge spremljajoče dejavnosti.

Projekt bo prispeval k boljšemu varovanju naravne in kulturne dediščine in v tem okviru k aktivnemu vključevanju povezanih treh parkov v vsestranski družbeni razvoj, da bodo vsak za sebe in predvsem vsi skupaj še aktivnejši dejavnik povezovanja in sodelovanja na izobraževalnem, strokovnem in raziskovalnem, turističnem ter kulturnem področju v obeh občinah in regiji oz. na območju LAS Goričko ter, da bodo še bolj prispevali k večji prepoznavnosti in promociji regije.

Projekt bo instrument trajnostnega razvoja: vsebine trajnostnega razvoja projekta so osredotočene na socialni razvoj in varstvo okolja z razmislekom, kako naj v prihodnje UŠF s partnerjema pripomore k trajnostnemu socialnemu in gospodarskemu razvoju, ki se trenutno nakazuje predvsem v mehkih oblikah turizma. Trajnostni razvoj po zaključku projekta bo še vedno usmerjen k skrbi za ohranjanje dediščine in naravnih sistemov s socialnimi izzivi, s katerimi se soočajo prebivalci na podeželju.

Z ureditvijo treh parkov in njihovo povezavo, bi se dvignila kakovost preživljanja prostega časa, saj na območju občine primanjkuje površin, ki bi bile primerne za ukvarjanje s športom, rekreacijo, medgeneracijsko druženje…Tako v občini Tišina kot v občini Cankova primanjkuje površin, ki bi bile primerne za naštete dejavnosti.

6. Konkretni cilj predlaganega projekta je nadaljevanje aktivnosti za obnove in revitalizacijo treh parkov in njihovo večjo prepoznavnost in v okviru tega zagotovitev novega delovnega mesta.

Povezave:

II. Projekt je bil sprejet in vsi trije partnerji smo izvedli predvidena dela  v 2018. in 2019. letu. Na podlagi predloženega  poročila konec 2019. leta in potrjenega v 2020. letu so bila refundirana nosilcem projekta že tudi s pogodbo o sofinanciranju projekta predvidena evropska sredstva.