Uspešno zaključen mandat 2018-2022

Uspešno zaključen mandat 2018-2022

 

Zbor ustanoviteljev je na svoji seji, 13. junija, ko je izvolil tudi novo vodstvo Ustanove, sprejel tudi krajše zbirno poročilo o delovanju Ustanove v minulem štiriletnem obdobju:

I. Z današnjim zborom ustanoviteljev se izteka mandat sedanjemu sestavu uprave (in NO). Zbor ustanoviteljev je na vseh rednih letnih sejah v februarju obravnaval in soglasno potrjeval poročila o opravljenem delu v posameznem letu. Prav pa je, da vendarle na kratko povzamem nekaj bistvenih značilnosti in poudarkov o delu v tem mandatu –  iz izčrpnih in potrjenih letnih poročil je sicer razvidno, da smo tudi v vseh letih minulega mandata uresničili sprejete programe. Še posebej naj poudarim da dosedanje pandemijsko obdobje ni ogrozilo delovanja Ustanove: Vrt spominov in tovarištva smo še naprej uspešno vzdrževali, ga obogatili z novimi spominskimi drevesi. Z življenjem v njem in celotno, sicer v posameznih pogledih okrnjeno dejavnostjo Ustanove smo uspevali ohranjati kontinuiteto delovanja Ustanove iz predpandemijskega obdobja, z več novimi ali v tem obdobju zaključenimi projekti pa smo jo celo vsebinsko še obogatili in jo oprli na nove, dodatne oblike javnega digitaliziranega komuniciranja.

Z različnimi aktivnostmi in dogodki smo obeležili 25. obletnico Ustanove v minulem letu, prav tako – 2019. leta – 100 – letnico rojstva ustanovitelja Vrta in pobudnika ustanovitve Ustanove, zaslužnega prof. dr.  Vaneka Šiftarja; aktivno smo sodelovali pri pripravi slovesnosti ob 70-letnici dr. Etelke Korpič Horvat na Pravni fakulteti v Mariboru ( bili smo sozaložnik zbornika, ki je bil predstavljen na tej slovesnosti (v njem je tudi prispevek podpredsednika uprave Ustanove).

2017 leta nas je zapustil častni član Ustanove dr. A. Vratuša; od 2018. je 21. 2. spominski dan Ustanove, ki smo ga zaznamovali v minulih letih z različnimi posebnimi javnimi dogodki; s posebnimi spominskimi slovesnostmi smo se spomnili tudi naših sodelavcev, ki so nas za vedno zapustili v tem obdobju: Dr. Cvetke Hedžet Toth, Ferija Kuzmiča, Ernesta Ružiča.

Svojo glavno nalogo – skrb za vzdrževanje, predstavljanje Vrta in v življenje v Vrtu – smo kontinuirano opravljali celotni mandat v sodelovanju z našo že večletno strokovno sodelavko arboristko Tanjo Grmovšek in zunanjima pogodbenima sodelavcema, J. in. M. Kološo ter številnimi sodelavci in partnerji; Vrt je bil formalno in dejansko zaprt le spomladi 2020. leta; zadovoljni smo lahko z zanimanjem in dejanskim obiskom Vrta; v njem je bilo v tem mandatu okrog 100 različnih internih in javnih dogodkov ter organiziranih in vodenih obiskov; zasadili smo vsako leto več spominskih dreves in ob tem organizirali tudi z njimi povezane širše, javne slovesnosti (posebna spominska slovesnost v spomin Igmanskega marša, sajenje spominskega drevesa iz taborišča Renicci; spominsko drevo v spomin na Mursko fronto,  na ustanovitelja Vrta in njegova brata, spominsko drevo v spomin narodnega heroja Štefana,                                                            Kovača, lugaš z M. Kranjčevo trto ob 110-letnici njegovega rojstva, spominski drevo  ob 75-letnici PPZ iz Ljubljane in društva TIGR, spominsko drevo  v spomin romskim žrtvam holokavsta, pogumnim ženskam, letos pa se je ponovno vrnil v Vrtu K.D. Kajuh).

Ob tem smo bili smo bili z nezmanjšano intenzivnostjo aktivni tudi na vseh drugih področjih, ki tvorijo »hrbtenico« delovanja Ustanove:

 • organizirali smo tri tradicionalne tri majske prireditve »Naši zakladi«;
 • intenzivirali smo sistematično galerijsko dejavnost – (zahvaljujoč kadrovski okrepitvi – Obal; žal ostaja pri tem še vedno ozko grlo – stalni sodelavec Ustanove v Vrtu):  kar šest razstav smo organizirali v »Galeriji Ustanove« v Vrtu in dve likovni koloniji (osnovnih šol Gornja Radgona in Tišina; PZDU);
 • literarni natečaji pod skupnim imenom »Vranov ograček mladih talentov« so prav tako ostali stalnica našega delovanja (trije) in bili živa vez z mladimi in šolami v regiji ter naše povezanosti z nekaterimi še prav posebej 8OŠ Tišina, BSŠ Rakičan);
 • Vanekovih večerov sicer nismo mogli izvesti kolikor smo jih planirali pa vendar: v tem obdobju smo jih organizirali skupaj devet;
 • še naprej smo aktivno sodelovali v projektu »Kamnite solze” (obeležitev Mednarodnega dneva spomina na holokavst nad Romi v 2. svetovni vojni);
 • začeli smo uspešno sodelovanje z vodstvom Mednarodni festival poezije in vina – “Dnevi poezije in vina”; trikrat smo bili gostitelji dogodkov v okviru festivala z mednarodno udeležbo.

Sodelovali smo  v več knjižnih projektih in ob novih dveh verzijah vodnikov o Vrtu in Ustanovi smo sami ali skupaj z drugimi izdali tudi več knjižnih del (7): Urban, Bohorič, pesniška zbirka VŠ, Na bregi trnina E. Ružiča, Bibliografija F. Kuzmiča, Vanekovo stoletje;  in o njih pripravili tudi posebne predstavitvene dogodke v živo v Vrtu, MS, Mariboru oz. njihove posnetke, v sodelovanju z tv Idea- kanal 10  zagotovili tudi širši javnosti. Bili smo sozaložnik monografije ob 300. letnici izida prve prekmurske knjige ( Temlin). Na tem področju je bila posebna »uspešnica« monografija dr. Uroša Lipuščka, tudi člana PS Ustanove, “Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919”, ki je eden najuspešnejših in najodmevnejših (knjižnih) projektov Ustanove.  Z njo oz. konkretno njeno premierno predstavitvijo 18. januarja v PIŠK v M. Soboti  se je 2019. leta  dejansko začelo  “Prekmursko leto” (tri izdaje, skupna naklada: 1600 izvodov);sami ali skupaj z različnimi partnerji smo organizirali predstavitve monografije v Ljubljani, Lendavi, Sevnici, Gorici in v Velenju (skupaj 800 udeležencev); monografijo smo kot donacijo Ustanove dali tudi šolam v pomurski regiji in sodelujočim šolam v akciji Zavoda RS za šolstvo ob 100-letnici; monografija je bila tudi  v prodaji v več knjigotržnih organizacijah in ustanovah (Mladinska knjiga, založba Sanje, Mohorjeva družba, Zavod za kulturo, turizem in šport M. Sobota, Zavod za kulturo, turizem in šport Beltinci, EXPANO – vrata Pomurja);

Intenzivno smo sodelovali na različne načine z  ZZB, veteranskima in drugimi organizacijami, društvom generala Maistra, PIŠK, Slovenskim protestantskim društvom PT, Zvezo Romov Slovenije, PIŠK, založbami, SAZU in Univerzo v Mariboru oz. njeno Pravno fakulteto,  z MPZ S. Klavora – našim«, kot sami pravijo »dvornim pevskim zborom« in drugimi  (od predstavitve različnih strokovnih, spominskih in literarnih publikacij v Vrtu in MS, spominskega pohoda za šole po MS in spominskih pohodov v občini Tišina in na Vanečo, do organizacije  (skupaj s SPD in Cankarjevim domom v Ljubljani) literarno-glasbenega večera: “Povej mi nekaj lepega – večer z ustvarjalci iz Prekmurja” v CD v Ljubljani, razgovora z dr. M. Jesenškom: “Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem”  v Ljubljani; skupaj s SAZU, ZRC, predstavitve monografije dr. Klaudije Sedar, tudi predsednice PS Ustanove: “Prekmurje ob zgodovinski prelomnici 1919”  v PIŠK  M. Sobota je imel  podpredsednik uprave Ustanove uvodni nagovor. Ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča smo bili soorganizator simpozija: povzetke pripravljenih referatov smo objavili v elektronski obliki še v času epidemije, simpozij pa izvedli v živo v 2021. letu.

Aktivno smo sodelovali v številnih širših, družbeno pomembnih akcijah in aktivnostih; še posebej naj omenimo pripravo in aktivno sodelovanje pri izvajanju  programa obeleževanja 100. obletnice  priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom; med drugim smo aktivno sodelovali pri pripravi simpozija SAZU  in zbornika “Mi vsi živeti ščemo”;  sodelovali smo  npr. tudi  pri pripravi  dogodkov v okviru “30 let sožitja ob Tromeji” v občini Kuzma, predstavitvi posebne znamke Pošte Slovenije v M. Soboti, otvoritvi Prekmurskega trga v Ljubljani, pri pripravi posebna priloga Dela in Slovenskih novic ob 100. obletnici; v okviru Evropskega leta kulturne dediščine (2018) smo skupaj z KP Goričko organizirali posebno prireditev na gradu Grad: literarno-glasbeni večer: Ko so bile v Prekmurju sanje; bili smo vključeni v obeleževanje 110- letnice rojstva Miška Kranjca; aktivno smo podpirali kandidaturo občine Lendava za Evropsko prestolnico kulture 2025. leta,…

 Še posebej naj v tem okviru spomnimo, da smo vsestransko  sodelovali z domicilno občino Tišina in različnimi deležniki v občini – tudi ob tej priložnosti gre vsem posebna zahvala. Še posebej naj omenimo skupni projekt “Trije parki – kulture, miru, oddiha” Ustanove in občin Tišina in Cankova.  Naše sodelovanje z ZRC SAZU je tudi v tem obdobju pomenilo uspešno nadgrajevanje formalnega ustanoviteljskega razmerja. Aktivno smo še naprej sodelovali v Mreži botaničnih vrtov in arboretumov, vzpostavili pa smo delovne stike z Mednarodnim raziskovalnim centrom v  Mariboru (MRC),ohranili in še poglobili smo naše prijateljske in delovne vezi s Panonskim inštitutom gradiščanskih Hrvatov (potrditev odličnega sodelovanja Ustanove in Panonskega inštituta gradiščanskih Hrvatov ter njegovega dolgoletnega predstojnika dr. Roberta Hajzsona je bilo vabilo za udeležbo na svečanosti  ob 25. obletnici PAIN v Sombotelu in čast, ki je bila Ustanovi izkazana – podpredsednik uprave Ustanove je bil eden od slavnostnih govornikov).

V tem mandatu je bila  še posebej  spodbudna podpora ki jo je Ustanova  ponovno dobila od Sveta pomurske razvoje regije in nič manj  zahvalna listina ZVVS za sodelovanje, MS MOMS pa je  Ustanovi ob Kulturnem prazniku, februarja 2020, občinsko priznanje za razvoj kulturne dejavnosti v občini.

Tudi v tem obdobju  smo bili prisotni v najširši javnosti, v veliki meri zahvaljujoč našim sodelavcem (I. Benko, E. Ružič. B. Žunec, F. Matko Ficko); o dejavnosti Ustanove so  poročali časopisni in elektronski mediji v regiji (Vestnik, Murski val, TV Idea- Kanal 10, TV AS), redno Novine, glasilo občine Tišina (prispevke so pripravili sodelavci Ustanove) ter tudi spletni mediji v regiji in na državnem nivoju (Pomurje.si, Pomurec.si, Prlekija.si, Seniorji.si, spletna stran občine Tišina), kot tudi osrednji mediji v državi  (Večer, Slovenske novice, RTV Slovenija) in tudi nekateri drugi (npr. Letna knjiga in Panonski list- PAIN, Avstrija; Radio Agora, Avstrija), še posebej pa so bili pomembni prispevki v reviji ZZB Svobodna beseda. Posebni pomen pa so  imeli  prispevki  v časopisu Porabje (E. Ružič). Po naši oceni je v tem obdobju bilo objavljenih okrog 200 različnih prispevkov.

II. Dodamo pa naj da uspešno uresničujemo program za tekoče leto; naj omenimo samo nekaj zadev:

 • Vrt še naprej vzdržujemo in ohranjamo v dobro kondiciji; to potrjujejo tudi obiskovalci, ki so v letošnjem, pokovidskem obdobju spet bolj množični gosti – za maj in prihodnje mesece je napovedanih tudi že kar nekaj večjih skupin;
 • trije uspešno končani knjižni projekti so povezani z Ustanovo: Urban, Bohorič in Vanek; v zaključno fazo pa prehajajo priprave knjige B. Žunca; član uprave  Branko Žunec je pripravil posebno monografijo: “Čudež stoletja – razodetje tisočletja” (100 zgodb- esejev), ki jo bo Ustanova izdala v 2020. letu.
 • izvedli smo več s programom predvidenih večjih in odmevnih dogodkov: Spominski dan; Naši zakladi – Kajuh; obeleževanje Dneva zemlje s filmom »Jutri«; obisk bivšega predsednika D. Türka in javni razgovor z njim ob 30. obletnici sprejema RS v OUN;
 • obiskali smo večino ustanoviteljev,
 • v gosteh smo imeli učence več osnovnih šol iz Prekmurja in iz Porabja;
 • izpeljali smo že tudi letošnji literarni natečaj za šole v Porabju;
 • odelovali s SIM pri predstavitvi knjige Iz Bele krajine v El Chaco, z Slov. prot. Društvom PT pri pripravi letne knjige in drugimi;
 • razstavi o Kajuhu in del L. Logarja bo v kratkem sledila nova – skulpture in grafike Viktorije Potočnik;
 • in še posebej:  še posebej smo lahko ponosni, da smo minuli teden zaključili pogovore s Krko in tudi formalno podpisali pogodbo, s katero Krka postaja generalna pokroviteljica Ustanove in Vrta.

III. Ustanova je drevo, ki ima že trdne korenine in bogato krošnjo, ki se uspešno razrašča, ki je stalni vrelec ustvarjalnosti, novih pobud in optimizma, kar simbolizira tudi skulptura umetnika Štefana Hauka “Prekmurski totem”, s katero smo obogatili kulturno-umetniško podobo Vrta in spominsko kiparsko zbirko v njem. Verjamem, da je prehojena pot – vse kar smo na njej uspeli »stkati na naših statvah« (A. Vratuša) opora in spodbuda vsem nam, ki smo povezani z Vrtom in Ustanovo in tudi vsem, ki nam bodo sledili, da bo Vrt ostajal živ, naravni spomenik, pomnik in opomin: poklon žrtvam fašizma in nacizma in borcem za svobodo izpod njunega uničujočega jarma, pa tudi še kako aktualen opomin in poziv vsem nam, živim, da se zlo kakršnega sta predstavljal fašizem in nacizem ne bi več ponavljalo pa tudi ne vsakršno nasilje v naših, medčloveških odnosih in da bo še naprej oaza miru ter prostor mladosti in vsestranske ustvarjalnosti.«