Tudi minulo leto je bilo vsebinsko bogato in uspešno

Tudi minulo leto je bilo vsebinsko bogato in uspešno

27. februar; zbor ustanoviteljev, na katerem žal ni bilo vseh ustanoviteljev Ustanove, je na svoji redni, letni seji obravnaval in podprl poročila za leto 2019 in program ter finančni načrt za leto 2020. Bistvene poudarke iz teh dokumentov lahko strnemo v nekaj zaključkov:

Tudi minulo leto je bilo izjemno dinamično in uspešno; bili smo vsestransko aktivni, prisotni na različnih področjih, organizirali številne dogodke tudi izven Vrta na Petanjcih (Tišina, M. Sobota, Lendava, Maribor, Ljubljana, Sevnica in Gorica-Italija). V Vrtu  pa je bilo letos še posebej živahno. Vse to se je odrazilo tudi v opazni medijski prisotnosti v lokalnem, regijskem, slovenskem in čezmejnem okviru. Potrjevali smo svojo vitalnost, živost, s svojo razvejano dejavnostjo smo sledili izhodiščem programa dela za 2019. leto: ohranjali smo kontinuiteto, nadaljevali z začetimi aktivnostmi in uresničevanjem nedokončanih nalog v 2018. letu; aktivno smo sodelovali v širših družbenih akcijah. Ustanova je z vso svojo dejavnostjo v preteklem letu utrjevala svojo javno prepoznavno identiteto in potrjevala  ugled  kot ene nesporno naj aktivnejših ustanov in sorodnih organizacij v Sloveniji. Ustanova je prejela zahvalno listino ZVVS za sodelovanje, MS MOMS pa je decembra sklenil, da bo Ustanova prejela ob Kulturnem prazniku, februarja 2020, občinsko priznanje za razvoj kulturne dejavnosti v občini.

Uspešno smo uresničevali  ambiciozen program ter svojo povezanost z okoljem; tudi v tem obdobju smo sodelovali s številnimi subjekti, partnerji, z nekaterimi smo tudi okrepili (Prekmursko društvo gen. Maistra) ali obnovili sodelovanje (PIŠK, Trstenjakova fundacija). Marsikaj smo organizirali z že tradicionalnimi partnerji in tudi nekaterimi novimi, med njimi tudi z uglednimi slovenskimi institucijami (SAZU, Mestni muzej Ljubljana, Cankarjev dom, Kulturni dom – Gorica). Sodelovali smo na številnih prireditvah v regiji in širšem, slovenskem okolju (Ljubljana, Izola, Sombotel, Dražgoše in druge lokacije); bili smo na številnih dogodkih ustanoviteljev Ustanove in drugih; zahvaljujoč našim sodelavcem in medijem smo  bili  prisotni v najširši javnosti – tudi v zamejstvu. Aktivno smo sodelovali v več širše družbeno pomembnih akcijah (podpora  Ustanova kandidaturi občine Lendava za “EPK 2025”,  Evropske poti reformacije). Izdali smo dve knjigi !

Skrbeli smo za Vrt spominov in tovarištva, ki je v dobri kondiciji; zasadili smo pet novih spominskih dreves  v Vrtu. Vrt so obiskale številne skupine obiskovalcev  iz različnih krajev v Sloveniji in tudi iz tujine  ter mnogi popotniki, turisti, kolesarji in več posebnih  gostov. V Vrtu in tudi drugje smo sami ali skupaj z drugimi partnerji organizirali  številne tradicionalne in druge dogodke. Izvedli smo vse že tradicionalne, dobro obiskane in odmevne dogodke, posebej naj omenimo: literarni natečaj – letos že deseti – zaključna prireditev je bila v začetku oktobra; Spominski dan UŠF – v spomin akad. dr. A. Vratuše; majska prireditev Naši zakladi; več Vanekovih večerov (aktualne okoljevarstvene in druge pomembne teme – človekove pravice); spominski pohodi – ob Dnevu državnosti in v okviru “Vaneča 2019”. Posebni dogodki v Vrtu so bili: že drugič uvodna delavnica mednarodnega Festivala poezije in vina; obisk društva TIGR, obisk PPZ ob njihovi 75-letnici ustanovitve; obisk VP RF in zasaditev spominskega drevesa v spomin vojakom RA na Murski fronti, aprila 1045; obisk ZVVS in Zveze društev Sever in obeležitev Dneva suverenosti; obisk in delovno srečanje PČZ. V Vrtu smo v oktobru odprli “Galerijo”  in v njej  razstavo akad. slikarja Igorja Banfija.

Minulo leto sta še posebej vsebinsko, organizacijsko, finančno in delovno intenzivno  zaznamovali dve stoletnici: priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in rojstva ustanovitelja Vrta in pobudnika ustanovitve Ustanove, častnega prof. dr.  Vaneka Šiftarja.

Aktivnosti v minulem letu potrjujejo in ilustrirajo tudi statistični podatki:

  • število vseh dogodkov (organizirala sama Ustanova, bila soorganizator, aktivno sodelovala): 84;
  • število novih dreves v Vrtu: 5;
  • število knjig  in publikacij, v katerih so informacije o Vrtu: 4;
  • število Vanekovih večerov in drugih javnih razprav: 6;
  • število vodenih skupin obiskovalcev v Vrtu: 22;
  • število obiskovalcev in udeležencev na vseh dogodkih: 3350;
  • število evid. obiskovalcev in udeležencev dogodkov Vrtu: 1350;
  • število partnerjev: 55;
  • število evidentiranih medijskih objav: 50.

Vse kar smo naredili in izvedli je rezultat  zavzetega dela številnih sodelavcev Ustanove, odličnih in razvejanih partnerskih, letos še razširjenih povezav in stalnega dobrega sodelovanja, podpore in pomoči ustanoviteljev Ustanove za zagotavljanje nujno potrebnih stabilnih pogojev za delovanje Ustanove in donatorjev, ki so na različne načine podpirali dejavnost Ustanove (sofinanciranje projektov, materialne donacije, popusti za posamezne storitve) in s tem omogočali izvedbo planiranih projektov in nalog. V tem okviru pa je utemeljeno posebej poudariti   vsestransko in stalno podporo in konkretno pomoč občine Tišina – domicilne občine in soustanoviteljice Ustanove. Ob sicer nekaj stalnih podpornih občinah v Prekmurju nismo uspeli razširiti kroga formalnih ustanoviteljev.

V letu 2020 bomo v skladu z Aktom o ustanovitvi in statutom  Ustanove; Dolgoročnim načrtom razvoja in vzdrževanja Vrta spominov in tovarištva in Poročilom o dejavnosti Ustanove v 2019. letu  ohranjali kontinuiteto delovanja: skrb za Vrt spominov in tovarištva, tradicionalne prireditve, odprtost Vrta za obiske in  za sodelovanje z ustanovitelji in z drugimi partnerji; nadaljevali z začetimi aktivnostmi in uresničevanjem nedokončanih nalog v 2019. letu; sodelovali v širših družbenih akcijah v katerih Ustanova že sodeluje in tudi drugih.

Zbor je, na podlagi poročila nadzornega odbora Ustanove, tudi pozitivno ocenil celotno poslovanje uprave oz. Ustanove, ki je, tako kot že leta poprej temeljilo na aktivni podpori ustanoviteljev in kontinuirani aktivnosti za pridobivanje finančnih in nefinančnih donacij ter poudarjeni vlogi prostovoljstva, stalnem usklajevanju prihodkov in odhodkov in racionalnem gospodarjenju. Zbor je tudi  podprl v skladu s temi usmeritvami pripravljen finančni načrt Ustanove za leto 2020.”