Ustanova Dr. Šiftarjeva fundacija http://www.dr-siftar-fundacija.org Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih Wed, 20 Jun 2018 11:52:34 +0000 sl-SI hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 http://www.dr-siftar-fundacija.org/wp-content/uploads/2017/02/cropped-579998_316600125083015_1650069289_n-50x50.jpg Ustanova Dr. Šiftarjeva fundacija http://www.dr-siftar-fundacija.org 32 32 Junijski Vanekov večer s prof. dr. Nečakom http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/06/junijski-vanekov-vecer-s-prof-dr-necakom/ Wed, 20 Jun 2018 11:52:34 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7087 […]]]> Pokrajinski muzej Murska Sobota, ki ima svoje prostore v renesančnem gradu sredi soboškega parka, je v sodelovanju z Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija (sedež ima v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih) pripravil v ponedeljek, 4. junija zvečer, junijski »Vanekov večer«. V viteški dvorani gradu je bilo srečanje z desetletja izjemno – družinsko, strokovno in prijateljsko – povezanim z Mursko Soboto in svetom ob Muri zaslužnim profesorjem dr. Dušanom Nečakom, ki je eden najpomembnejših in najuglednejših visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in znanstvenikov na področju historiografije v Sloveniji ter izjemno zaslužen za njeno afirmacijo v mednarodnem okolju.

V čast 70-letnice zaslužnega profesorja dr. Dušana Nečaka so mu sodelavci in prijatelji »za vse kar je prispeval k obogatitvi zgodovinopisne znanosti na Slovenskem in v drugih državah ter k razvoju oddelka, fakultete in univerze, s katerimi še vedno redno in tvorno sodeluje« posvetili »Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja«. In prav o tem je tekla beseda na »Vanekovem večeru«, o raziskovanja narodnostnih in narodnostnomanjšinskih vprašanj, o zgodovini nemškega govornega prostora (posebej Avstrije in Nemčije), do številnih aktualnih in občutljivih poglavij slovenske (Dachauski procesi) in jugoslovanske zgodovine. Izjemno je bil precizen pri trditvi, da se še vedno nismo dovolj naučili iz zgodovine in knjig. Po njegovem je ves čas »hladne vojne« po 2. svetovni vojni bil svet bipolaren, kar je tedaj bilo varovalo, da ni prišlo do tretje svetovne vojne. Danes po njegovem svet ni bipolaren, »hladna vojna« se prikrito nadaljuje in zgodi se lahko karkoli.

Pogovor z izjemnim gostom sta usmerjala ter zastavljala vprašanja podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija Marjan Šiftar ter nekdanja študentka zaslužnega profesorja dr. Dušana Nečaka, danes direktorica Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti Metka Fujs.

Besedilo in fotografija: Filip Matko Ficko

]]>
Predstavitev romana Ernesta Ružiča Anka in Kugyjev pogled http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/06/predstavitev-romana-ernesta-ruzica-anka-in-kugyjev-pogled/ Thu, 14 Jun 2018 05:41:29 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7084 […]]]> Vabimo vas na predstavitev romana Ernesta Ružiča “Anka in Kugyjev pogled”, ki bo v četrtek, 21. junija 2018, ob 18.00 v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih.

]]>
Otvoritev razstave Filipa Matka Ficka “Akrilnost let” http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/06/otvoritev-razstave-filipa-matka-ficka-akrilnost-let/ Thu, 14 Jun 2018 05:38:41 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7079 Vabimo vas na otvoritev razstave Filipa Matka Ficka “Akrilnost let”, ki bo v sredo, 20. junija 2018, ob 17.00 v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih.

]]>
Naziv operacije: “Trije parki – kulture, miru in oddiha” http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/06/naziv-operacije-trije-parki-kulture-miru-in-oddiha/ Thu, 14 Jun 2018 05:26:13 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7070 […]]]> Povzetek operacije:

Predlagani projekt temelji na:

-kulturno zgodovinski povezanosti obmejnega prostora oz. območja občine Tišina in Cankova in njune, tudi širše pomembne in povezane kulturno zgodovinske dediščine: pomembni posamezniki (narodnobuditeljski, znanstveni, umetniški – Imre Avgustinčič, ustanovitelj prvega prekmurskega mesečnika Prijatelj, prevajalec nemškega in francoskega leposlovja v madžarščino: Jonas Kuronja, pripovednik, pedagoški pisatelj in urednik; Jožef Klekl, ustanovitelj in urednik mesečnika Marijin list in časnika Novine. Jožef Klekl, publicist, pripovednik, zbiratelj ljudskega izročila; Franc Temlin, nabožni pisec, začetnik prekmurskega slovstva; v Vanča vasi je bil rojen Anton Števanec (1861-1921), Franc Kuhar, kipar in slikar; Oto Reisinger, slikar in karikaturist; prof. dr. Vanek Šiftar, znanstvenik, publicist, politik in pesnik; dr. Franc Ivanocy, dolgoletni župnik na Tišini, ki je pomembno zaznamoval kraje v občini Tišina in Prekmurje pod ogrsko vladavino, saj si je močno prizadeval za uporabo materinega jezika, širil je slovenske knjige in skrbel za duhovno življenje; Štefan Hauko in na drugi strani Jožef Borovnjak, Ludvik Vrečič, Evald Flisar in Avgust Pavel, jezikoslovec, prevajalec »sin dveh narodov« (akad. Ciril Zlobec), zanimiva in komplementarna naravna in kulturna dediščina in sorodni etnično-nacionalni strukturi (Romska skupnost);

 -dobrem sodelovanju obeh občin, ki sta bili v prvem obdobju reorganizacije lokalne samouprave v RS po osamosvojitvi tudi ena občine; 

-formalni in dejanski povezanosti obeh občin in UŠF – obe občini sta soustanoviteljici UŠF in aktivno vpeti v njeno delovanje (številni skupni projekti in akcije: A. Pavel – simpozij, razstava in druge prireditve na Cankovi, na SAZU v Ljubljani, obisk vodstva SAZU na Tišini in Cankovi, sodelovanje na že tradicionalnih prireditvah UŠF, učne delavnice OŠ Tišina in Cankova v Vrtu na Petanjcih in drugo);

-komplementarnih razvojnih usmeritvah in ciljih, tudi glede zaščite in revitalizacije kulturne dediščine, ki je npr. v primeru občine Tišina in UŠF nedvoumno in celovito opredeljena tudi s sprejetimi razvojnimi dokumenti (Dolgoročni in srednjeročni načrt razvoja občine Tišina, 2013; Dolgoročni načrt vzdrževanja in razvoja Vrta, 2013v – z njim so bile opredeljene celovite usmeritve za razvoj, vzdrževanje in upravljanje Vrta spominov in tovarištva, v tem okviru je posebna pozornost namenjena več vidikom povezanosti in sodelovanja UŠF z občino Tišina oz. njenem življenju; v Dolgoročnem načrtu občine Tišina, pa so med usmeritvami in cilji tudi naslednji: do leta 2020 obnoviti tišinski grad, ki bo deloma namenjen za širše javne potrebe (kultura, druženje, ipd.) in mirnejše storitve (npr. zdravstvo, lekarništvo, zobozdravstvo in podobno) ter sočasno izdelati strokovno študijo in izvesti revitalizacijo parka ob gradu na Tišini. V povezavi s tem izvesti tudi ureditev središča Tišine in oživiti ostalo naravno in kulturno dediščino (Vrt spominov, muzeji, ribniki, …) kot razširitev kulturne in turistične ponudbe. Povečati stopnjo zaščite naravne in kulturne dediščine ter povečati njeno prepoznavnost; ohranitev Vrta spomina in tovarištva na Petanjcih kot središče medgeneracijskega položaja flore ter ohranitev vrta kot dober primer intelektualnega stičišča (SAZU), ki ga je potrebno promovirati kot edinstveno naravno in kulturno dediščino in vzpodbujati aktivnosti upravljavca Vrta ter njegovo nenehno povezovanje z ostalimi potenciali občine in regije;

-realno možni povečani in večstransko pomembni sinergiji tesnejšega povezovanja treh povezljivih kulturno, zgodovinsko in nacionalno pomembnih ter tudi turistično zanimivih destinacij: Vrt spomina in tovarištva na Petanjcih, Bathyanijev dvorec s pripadajočim parkom na Tišini in spominski park v središču Cankove.
 

Kratka predstavitev treh parkov – kulture, miru in oddiha

Vrt spominov in tovarištva, ki se nahaja na Petanjcih, je kot poseben spominski park zaščiten kulturni spomenik in je simbolno in dejansko povezan z bogato zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino krajev ob Muri. Je unikaten del kulturne dediščine občine Tišina, območja lokalne akcijske skupine Goričko, pomurske regije in Slovenije – je tudi del mreže botaničnih vrtov in arboretumov Slovenije in »sodi med najbogatejše rastlinske nasade glede na število in kvaliteto drevnin v Sloveniji in sosednjih državah (dr. Aleksander Šiftar)”. Nastal je kot simbolni spomin in opomin na grozote 2. svetovne vojne in vojn nasploh. Svoje korenine ima v dveh vrbah žalujkah, ki jih je mati vsestranskega intelektualca in profesorja dr. Vaneka Šiftarja zasadila ob sedanjem vhodu v vrt spomina na svoja padla sinova. Njeno delo je nadaljeval sin Vanek, ki je tudi opredelil koncept in poslanstvo Vrta ter skrbel zanj so svoje smrti. Vrt se razprostira na 1,5 ha površine, kjer je zasajenih skoraj 500 drevnin, avtohtonih in presajenih iz vseh koncev sveta, z botaničnimi posebnostmi in simbolnim pomenom, vezanim na 2. svetovno vojno in prizadevanjem za mir v svetu. V vrtu je postavljena tudi spominska plošča astronomu in znanstveniku J. Keplerju. Vrt je prizorišče različnih strokovnih in znanstvenih srečanj, razstav in prireditev. V vrtu ima sedež in z njim upravlja Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, ustanovljena sredi 90-ih let. V njem je enota Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Vrt je konceptualno, programsko, akcijsko in tudi formalno povezan s Krajinskim parkom Goričko (sklenjen je posebni dogovor o sodelovanju, sodelavci obeh sodelujejo tudi skupaj v projektih SAZU. Vrt je del mednarodne kolesarske poti, ki se začne v Avstriji in konča v Puconcih. Vrt je poseben del kulturne, umetniške, izobraževalne in turistične identitete občine, regije, aktiven dejavnik kulturnega, izobraževalnega in znanstvenega življenja (dogovori z več šolami v regiji, sodelovanje z OE Zavoda za šolstvo M. Sobota, literarni razpisi za osnovne in srednje šole v regiji, na tradicionalnih prireditvah v Vrtu sodelujejo tudi učenci OŠ iz območja Lokalne akcijske skupine Goričko, skupni projekti širšega mednarodnega pomena Avgust Pavel – Potrna).  

Bathyanijev dvorec: Občina Tišina si prizadeva ohranjati kulturno dediščino na različne načine, kot konkretni rezultat lahko navedemo projekt »Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca« – zaščitenega kulturnega spomenika, ki je bil izveden v obliki javno zasebnega partnerstva, ki bo nadgrajen z ureditvijo parka ob Bathyanijevem dvorcu. Z njegovo obnovo želimo prispevati k turističnemu razvoju občine, in celotnega področja LAS, hkrati pa bo tu ustvarjeno novo delovno mesto, saj se bo namen vzdrževanja parka zaposlila ena oseba. Sam park bo nudil možnost rekreacije, družabnih dogodkov … Namenjen je vsem skupina, še posebej lahko tu izpostavimo ranljive skupine, saj se nahaja ob Bathyanijevem dvorcu v katerem se izvajajo zdravstvene storitve in bo park lažje dostopen tudi tem skupinam. Park Bathyanijevega dvorca je s kolesom po kolesarski stezi dostopen iz smeri Radencev, ravno kar pa je v pripravi izgradnja kolesarske steze Vanča vas – Tišina, ki bi olajšala oziroma omogočila dostop po kolesarski stezi še iz smeri Murska Sobota in v zelo kratkem času še iz smeri Gederovec iz sosednje Avstrije, kar pomeni glede na hiter razvoj kolesarskega turizma veliko pridobitev.

Park v vaškem jedru na Cankovi: Občina Cankova ima park v samem vaškem jedru tik ob osnovni šoli, cerkvi, pošti, skratka v samem jedru občine, ki omogoča druženje v njem vsem generacijskim skupinam. Z vlaganjem se bo moderniziral, poskrbel za varčnost, usklajenost z zahtevami zakonodaje in s tem obvaroval okolje negativnih vplivov.

Cilji operacije:

Projekt bo krepil socialne, doživljajske in tudi učne vidike interakcije ljudi z okoljem, s tem pa številne kompleksne vsebine trajnostnega razvoja v lokalni skupnosti s povezovalnimi aktivnostmi (kolesarske poti, tesnejša povezanost parkov) in bo prispeval k »izboljšanju turistične privlačnosti območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti« oz. k »razvoju turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine« pa tudi k »zagotavljanju kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/osveščanja« na več multidisciplinarnih, neposrednih in posrednih načinov, s tem, da bodo:-realizirane določene naloge, opredeljene z razvojnimi dokumenti v zvezi z potrebnimi obnovami in nadaljevanjem revitalizacije in vsebinske bogatitve vseh treh destinacij;

-izpeljane tudi s tem projektom predvidene skupne akcije, ki bi naj povečale povezanost in prepoznavnost treh parkov, kulture, spomina in miru ter njegov pomen za njegovo promocijo, za promocijo in turistično privlačnost obeh občin, regije in v tem okviru še posebej tudi LAS Goričko;

-ustvarjene povečane možnosti za izvajanje povezanih, kombiniranih in širših oblik dopolnilnega izobraževanja za šole izven obeh občin ter tudi organizacijo kulturno-umetniške dejavnosti (prireditve, umetniške kolonije…);

-postale kolesarske in pohodne poti bolj privlačne tudi za širšo javnost;

-objektivno obogatene ponudbe bližnjih turističnih centrov (Radenci,…9;

-ustvarjene še dodatne oporne točke za krepitev čez mejnih povezav, še posebej s Kulturnim društvom Štajerskih Slovencev člen 7 in njihovim sedežem, Pavlovo hišo v Potrni;

 In ustvarjeno novo delovno mesto, ki je v teh težkih socialnih razmerah, še posebej v Prekmurju izrednega pomena tako za občino kot za celotno območje LAS Goričko

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

V skladu s Strategijo lokalnega razvoja za LAS Goričko 2020, za programsko obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju SLR), revitalizacija, obnova vseh treh parkov: vrta spominov in tovarištva na Petanjcih, park Bathyanijevega dvorca na Tišini in park v vaškem jedru na Cankovi, predstavlja projekt, ki je utemeljen tudi v širšem, kompleksnem razumevanju razvojnih in družbenih sprememb. Z posodobitvijo in ureditvijo vseh treh parkov bi se izboljšala turistična privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti. Vrt spominov in tovarištva Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije in park ob Bathyanijevem dvorcu sta kulturna spomenika oz. kulturna dediščina, revitalizacija in ohranjanje katere pomeni velik doprinos k razvoju turizma na območju LAS.

-Podeželje se spreminja, v podeželskih naseljih je vse manj kmetij, ljudje prevzemajo bivalne vzorce kot v mestu, prebivalstvo se stara, povezanost predvsem starejših z lokalnim okoljem se vse bolj slabša. Te razmere so še posebej kritične na podeželju v Prekmurju oz. območju LAS. Izkoristiti je potrebno vse vidike in potenciale za izboljšanje kakovosti našega bivalnega okolja, ki bo omogoči krepitev socialnih vezi med ljudmi, njihovo angažiranje v aktivnosti lokalnega prebivalstva.

-Projekt sledi dejstvu, da je povezovalni element kulturna dediščina in zeleni prostor – naše bivalno okolje, kot so – vrt – park – drevesa. Na podeželju kulturna dediščina in zelene površine ustvarjajo sistem, ki opravlja več nalog:

  • Oblikuje prepoznavno, prijetno, koherentno podobo naselij in odprte krajine, ohranja kulturnozgodovinske vrednosti v prostoru;
  • Omogočiti prebivalcem različnih socialnih skupin različne dejavnosti in s tem dati priložnost za socializacijo, učenje, spoznavanje, doživljanje, rekreacijo, sprostitev in oddih;
  • Ohranjati ekosistemsko ravnotežje v okolju z ohranjanjem naravnih procesov v okolju, ohranjanjem značilnih naravnih prvin in naravne pestrosti;
  • Omiliti neugodne vplive v okolju;
  • To so okolja za učenje in razumevanje konceptov trajnosti, trajnostnega razvoja, kakovosti bivalnega okolja, socialne vključenosti in medgeneracijsko druženje;

– Oblikovanje, razumevanje in raba trajnostnih krajin (vrt, park, bivalno okolje) prihodnosti bo moralo upoštevati trajnostne strategije oblikovanja odprtega prostora in težnjo k ustvarjanju kakovostnega bivalnega okolja, ki povečuje tudi razvoj turizma in možnosti turistične prepoznavnosti.

Kakovosten odprt prostor je eden temeljnih pogojev za kakovostno življenje in razvoj turizma. Urejene zelene površine z drevesi – parki – vrti – kulturna krajina postale trajnostne krajine, doživljajski prostor in pomembne turistične točke. Preko povezovanja lokalnega prebivalstva, vključevanjem zelenih površin na podeželju kot bivalni prostor lokalne skupnosti, kot doživljajski element in kot prizorišče socialne vključenosti ustvari idealne pogoje za razvoj turizma na območju LAS.

– Vrednost kakovostnega bivalnega okolja je vse bolj prepoznavna kot pomemben del kakovosti bivanja, ter velja tudi za podeželje, za ljudi v različnih življenjskih obdobjih. Najbolj ranljive socialne skupine na podeželju so mladi ter starejši prebivalci. V lokalnem okolju (Vrtu spominov in tovarištva Petanjci, občini Tišina, občini Cankova) so že potekali različni projekti na temo prenove vrtno arhitekturne dediščine in zelenih površin za izboljšanje bivalnega okolja. Naslednji korak je krepitev in razvoj socialne povezanosti in vključevanje javnosti, zlasti starejše v lokalnem okolju, s poudarkom na interakciji ljudi s svojim bivalnim okoljem (vrt, park, Vrt spominov in tovarištva, odprte površine v občinah Tišina in Cankova), ki bo postal močan povezovalni element socialne interakcije in osebnostnega razvoja v lokalnem okolju na podeželju.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Z izvajanjem nalog na posamezni destinaciji, ki zajemajo :

– v Vrtu spomina in tovarištva z obnovo skulptur, popravilom temeljev stare hiše, obnovo informacijskega sistema v Vrtu, luč in nujna sanacijska dela na terasi dvorane, opozorilne table o varnosti v Vrtu, popravilo vodnjaka;

– v parku Bathyanijevega dvorca odstranitev dotrajanih in zasaditev novih dreves v skladu z arburističnim načrtom, ureditev sprehajalnih poti, otroškega igrišča, postavitev klopi, košev in paviljona;

– v parku v vaškem jedru na Cankovi z zamenjavo dotrajanih svetilk, katere več ne ustrezajo po uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja z novimi varčnejšimi in ustreznimi svetilkami;

– v vseh treh parkih se bodo postavile informativne oznake o vrtovih in projektu, pripravil se bo vodič – prospekt o treh vrtovih in pripravila se bo otvoritvena slovesnost z medijsko predstavitvijo vseh treh parkov;

– se poveča kvaliteta, privlačnost vsakega izmed njih, z večjim medsebojnim povezovanjem, skupnimi nastopi, prospekti, vodiči, stalno koordinacijo dejavnosti – formiranje stalnega skupnega koordinacijskega telesa – se bodo zagotavljale trajnejše rešitve za uresničevanje ciljev projekta.

Operacija zagotavlja dolgoročne in trajne rešitve, saj le z obnovo kulturne dediščine skrbimo za njeno ohranitev tudi za bodoče rodove, hkrati pa povezovanje treh parkov pomeni večjo prepoznavnost in večjo turistično ponudbo in le prepoznavnost zagotavlja turizem, ki za seboj potegne tudi druge spremljajoče dejavnosti.

Projekt bo prispeval k boljšemu varovanju naravne in kulturne dediščine in v tem okviru k aktivnemu vključevanju povezanih treh parkov v vsestranski družbeni razvoj, da bodo vsak za sebe in predvsem vsi skupaj še aktivnejši dejavnik povezovanja in sodelovanja na izobraževalnem, strokovnem in raziskovalnem, turističnem ter kulturnem področju v obeh občinah in regiji oz. na območju LAS Goričko ter, da bodo še bolj prispevali k večji prepoznavnosti in promociji regije.

Projekt bo instrument trajnostnega razvoja: vsebine trajnostnega razvoja projekta so osredotočene na socialni razvoj in varstvo okolja z razmislekom, kako naj v prihodnje UŠF s partnerjema pripomore k trajnostnemu socialnemu in gospodarskemu razvoju, ki se trenutno nakazuje predvsem v mehkih oblikah turizma. Trajnostni razvoj po zaključku projekta bo še vedno usmerjen k skrbi za ohranjanje dediščine in naravnih sistemov s socialnimi izzivi, s katerimi se soočajo prebivalci na podeželju.

Z ureditvijo treh parkov in njihovo povezavo, bi se dvignila kakovost preživljanja prostega časa, saj na območju občine primanjkuje površin, ki bi bile primerne za ukvarjanje s športom, rekreacijo, medgeneracijsko druženje…Tako v občini Tišina kot v občini Cankova primanjkuje površin, ki bi bile primerne za naštete dejavnosti.

Konkretni cilj predlaganega projekta je nadaljevanje aktivnosti za obnove in revitalizacijo treh parkov in njihovo večjo prepoznavnost in v okviru tega zagotovitev novega delovnega mesta.

Vir: http://www.tisina.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1820

]]>
7. spominski pohod po poteh obeležij NOB in osamosvojitvene vojne http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/06/7-spominski-pohod-po-poteh-obelezij-nob-in-osamosvojitvene-vojne/ Wed, 13 Jun 2018 06:44:31 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7072 […]]]> Spoštovane občanke, občani, tovarišice in tovariši!

Združenje borcev zveze borcev za vrednote NOB Murska Sobota-Krajevna organizacija Tišina Vas vabi na 7. SPOMINSKI POHOD PO POTEH OBELEŽIJ IZ NOB IN OSAMOSVOJITVENE VOJNE 91. Dobimo se 16. 6. 2018 ob 10. uri v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih.

Pot nas bo vodila med polji do rojstne hiše dr. Ludvika Rogana v Sodišincih, nato pa po nasipu Kučnice, vse do petanjskega mosta, kjer se bomo ustavili pri spominski plošči osamosvojiteljem 91. Ob mostu pri Muri se bomo okrepčali ob topli malici in pijači, nato pa se vrnili na izhodišče-Vrt na Petanjcih.

Štartnina za jedačo in pijačo je 4€.

Pričakujemo pohodnike vseh starosti, kajti pot ni zahtevna , saj se vije po ravnici in je dolga okrog 9 km.

Kontaktna oseba: Nada Mladenović, gsm- 031 808 127

Sodelujejo še: Občina Tišina
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija

]]>
Učna ura zgodovine s prof. dr. Dušanom Nećakom http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/06/v-vrtu-so-slikali-mursko-deklico-2/ Thu, 07 Jun 2018 08:19:19 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7051 […]]]> Murska Sobota, 4. junija 2018 – “Samo Ferija še počakamo, potem pa lahko začnemo,”je na začetku tradicionalnega Vanekovega večera Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF) v salonu Pomurskega muzeja pomenljivo obudila spomin na njenega predhodnika mag. Franca Kuzmiča, ki je pred nedavnim nenadoma umrl, predsednica programskega sveta (PS) ustanove dr. Klaudija Sedar. Lepo obiskan večer je gost prof. dr. Dušan Nećak, zaslužni profesor ljubljanske Filozofske fakultete – letos je praznoval 70. let – naslovil Izzivi evropske sodobne zgodovine. Pogovor sta povezovala direktorica Pomurskega muzeja Metka Fujs in podpredsednik uprave UŠF Marjan Šiftar, pri tem sta uporabljala iztočnice, ki so podrobneje razčlenjene v zelo obsežni knjigi z naslovom Nećakov zbornik in podnaslovom Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ob Nećakovi obletnici so ga pripravili njegovi kolegi in sodelavci.

Večer o znanstveno-raziskovalni, pedagoški in publicistični poti prof. Nećaka je izzvenel kot svojevrstna učna ura zgodovine, saj se je jubilant v svoji bogati karieri posvečal mnogim temam slovenske, jugoslovanske, evropske in svetovne sodobne (obče) zgodovine. Njegova bibliografija obsega preko 1100 enot v desetih jezikih, od tega 18 znanstvenih monografij. Bil je gostujoči profesor in raziskovalec na avstrijskih in nemških univerzah in predavatelj na številnih kongresih doma in v tujini. Za njim je 34 let univerzitetnega učiteljevanja na matični fakulteti, kjer še vedno predava na doktorskem študiju. Njegovi študentje so ga ocenili za “nadpovprečno uspešnega pedagoga”.Bil je pobudnik in nosilec mnogih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov.

Ugledni gost, ki je osebno – poročen je s Sobočanko prof. dr. Albino Nećak Luek – in strokovno že več desetletij povezan z Mursko Soboto in Prekmurjem je v slogu “plemenitega pozitivista” odgovoril tudi na več aktualnih vprašanj kot so vloga in položaj kulturnih ustanov ( na primer Pomurskega muzeja, Pokrajinske in študijske knjižnice, Galerije idr.) v regiji in državi, o zaprti Raziskovalni postaji ZRC SAZU Prekmurje na Petanjcih, o “ostankih ostankov” nemške skupnosti v Sloveniji, o profesionalnem ukvarjanju z reševanjem z reševalnimi psi. Pred Vanekovim večerom se je na prvi seji v novem sestavu zbral PS UŠF. Poklonil se je spominu na preminula častna člana mag. Kuzmiča in pred tem akademika prof. dr. Antona Vratušo ter obravnaval več aktualnih vprašanj: aktivnosti UŠF v prvem polletju, priprave na zaznamovanje 100.obletnice priključitve Prekmurja k matici, obeleževanje 110.obletnice rojstva Miška Kranjca. kandidatura občine Lendava za EPK 2025 in priprave na izid tretjega Vanekovega zbornika v sodelovanju z mariborsko Pravno fakulteto.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
V Vrtu so slikali »Mursko deklico« http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/06/v-vrtu-so-slikali-mursko-deklico/ Mon, 04 Jun 2018 18:03:20 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7014 […]]]> Likovna kolonija radgonskih in tišinskih šolarjev

Letos jeseni bodo na posebni razstavi pod naslovom »Murska deklica« predstavljena likovna dela osnovnošolk in osnovnošolcev iz Gornje Radgone in Tišine, ki so pod motom »Murska deklica« ustvarjali svoja dela 2. junija letos na likovni koloniji v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih.

Kajti akademska slikarka in magistra kiparstva Saša Bezjak iz Gornje Radgone se je z Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija dogovorila za organizacijo likovne kolonije osnovnošolcev. K ustvarjanju na likovnem področju je povabila šolarke in šolarje Osnovne šole Gornja Radgona, prišli pa so tudi z Osnovne šole Tišina, kajti Petanjci sodijo v to občino.

Tako je prvo soboto v juniju petnajsterica mladih v senci pod krošnjami košatih dreves in grmovnic v Vrtu ustvarjala s tempera barvami, pridružil se jim je tudi učitelj likovnega pouka na Osnovni šoli Gornja Radgona Damjan Sovec. Za iztočnico so si zjutraj ogledali kratki družinski film, ki ga je prikazal sin umetnice Saše Bezjak, ustvarjena dela s tokratne kolonije, kot sta povedala Marjan Šiftar in Ernest Ebenšpanger iz UŠF, pa bodo z veseljem razstavili letošnjo jesen, prav tako v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih.

Besedilo in fotografije: Filip Matko Ficko

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Vanekov večer – prof. dr. Dušan Nečak – Izzivi evropske sodobne zgodovine http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/05/vanekov-vecer-prof-dr-dusan-necak-izzivi-evropske-sodobne-zgodovine/ Thu, 31 May 2018 06:13:53 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7010 […]]]> Vabimo vas na Vanekov večer o znanstveni poti prof. dr. Dušana Nečaka na temo “Izzivi evropske sodobne zgodovine”, ki bo v ponedeljek, 4. junija 2018, ob 18 uri v Pomurskem muzeju Murska Sobota.

 

 

]]>
Po veliki beli cesti – tudi zdaj (Porabje) http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/05/po-veliki-beli-cesti-tudi-zdaj-porabje/ Thu, 17 May 2018 18:45:43 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7047 See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]> Vrt spominov in tovarištva dobro obiskan (Svobodna beseda) http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/05/vrt-spominov-in-tovaristva-dobro-obiskan-svobodna-beseda/ Tue, 15 May 2018 18:25:39 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7030 See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>